🇦🇱 🇦🇱 🇦🇱

Në datë 06.07.2023 Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom organizoi eventin e katërt të diseminimit të projektit YouCOME në Fakutetin e Inxhinjerisë së mjedisit pranë Universitetit Politeknik të Tiranës. Ishte një aktivitet ku studentët u përfshinë në diskutimet në lidhje me arritjet e vëndit tonë në implementimin e Agjendës së Kombeve të Bashkuara 2030 dhe 17 objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. U diskutua për arritjet e Shqipërisë në mbrojtje të mjedisit, ujrave si dhe për përfshirjen e të rinjve në aktivitete të ndryshme të vendit tonë që implementohen në kuadër të mbrojtjes së mjedisit por edhe ato Erasmus +.

🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧

On 06.07.2023, Research and Development Institute Wisdom organized the fourth dissemination event of the YouCOME project at the Faculty of Environmental Engineering at the Polytechnic University of Tirana. It was an activity where students were involved in discussions about our country’s achievements in implementing the United Nations 2030 Agenda and 17 sustainable development goals. It was discussed about the achievements of Albania in the protection of the environment, water, as well as the involvement of young people in various activities of our country that are implemented within the framework of environmental protection, as well as those of Erasmus +.