Aktivitetet që do të mbahen në kuadër të Modulit “Jean Monnet – Multilinguizmi në BE, Edukimi gjuhësor dhe Dialogu Ndërkulturor” (2022-2025)
Kolegji Universitar “Wisdom” – Faqja Zyrtare

1. Tryezë e rrumbullakët- Roundtable debate
Vlerat e Bashkimit Evropian – The European Union Values

2. Tryezë e rrumbullakët- Roundtable debate
Përkthimi si mjeti bazë i komunikimit ndërmjet rajoneve evropiane – Translation and interpretation as basic means of communication among European regions

3. Konferencë kombëtare – National Conference
Për një prestigj evropian të gjuhëve rajonale – For a European prestige of regional languages

4. Konferencë ndërkombëtare – International Conference
Multilinguizmi në BE – Çështje gjuhësore, kulturore dhe sociale – EU Multilingualism – Linguistic, Cultural and Social issues
©️Funded by the EU