🇦🇱 🇦🇱 🇦🇱

Në kuadër të bashkëpunimit që Kolegji Universitar Wisdom ka me Universitetin e Splitës në Kroaci, kishim nderin të kishim në institucionin tonë prof. Jelica Fabris, prof.Ivana Bulog, dhe prof.Ana Rimac. Ishte një kënaqësi e madhe që kishim mundësinë të shkëmbenim këndvështrime të ndryshme në sigurimin e cilësisë, menaxhimin e biznesit dhe financave dhe bankave. Gjithashtu, u diskutuan idetë për përmirësimin e institucioneve të edukimit. Kolegji Universitar Wisdom shpreh mirënjohjen për një bashkëpunim kaq të frytshëm, i cili po bëhet pjesë e aktiviteteve të çdo viti si ai i mobilitetit të studentëve dhe stafit.

🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧

Within the cooperation agreement that Wisdom University College has with the University of Split in Croatia, we had the honor of having in our institution prof. Jelica Fabris, Prof. Ivana Bulog, and Prof. Ana Rimac. It was a great pleasure to have the opportunity to exchange different points of view in quality assurance, business management and finance and banking. Also, the ideas on improvement of educational institutions were discussed. University College Wisdom expresses the gratitude of having such a great collaboration which is becoming part of every year student and staff mobility.