🇦🇱 🇦🇱 🇦🇱
Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom më datë 02.06.2023 organizojë eventin e dytë të diseminimit të projektit YouCOME në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Ishte një aktivitet ku studentët u përfshinë në diskutimet në lidhje me arritjet e vëndit tonë në implementimin e Agjendës së Kombeve të Bashkuara 2030 dhe 17 objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm.
🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧
Research and Development Institute Wisdom, 02.06.2023 organizes the second dissemination event of the YouCOME project at the Faculty of Natural Sciences, University of Tirana. It was an activity where students were involved in discussions about our country’s achievements in implementing the United Nations 2030 Agenda and 17 sustainable development goals.