Kolegji Universitar

Wisdom

Misioni ynë është t’u sigurojmë studentëve një arsim cilësor, të jemi një qendër e ekselencës në zhvillimin akademik të studentëve tanë dhe zhvillimin e njohurive ne shoqeri.
Vizioni ynë është të jemi një institucion elitar i arsimit të lartë në vend dhe rajon dhe të jemi zgjedhja e parë e studenteve tane.

Kolegji Universitar “Wisdom” është një universitet jopublik, themeluar në vitin 2008 nga shoqëria “Wisdom” sh.p.k.


Kolegji Universitar “Wisdom” është një institucion i përkushtuar për të zhvilluar arsimin dhe shkencën, duke shërbyer në lirinë dhe diversitetin e ideve si dhe për të zhvilluar dhe konsoliduar shoqërinë.


Gjatë vitit akademik 2016-2017, “Wisdom”, Kolegji Universitar iu nënshtrua procesit të akreditimit institucional nga Agjencia Brita- nike e Sigurimit të Cilësisë në bashkëpunim me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsi- min e Lartë.