Titulli i projektit :‘’Children Card to strengthen children rights’’

Periudha kohore 01.09.2017- 01.03.2018

Instituti për Kerkim dhe Zhvillim Wisdom ne bashkepunim me Save the Children dhe Terre des
Hommes , te financuar nga Bashkimi Europian kane zbatuar projektin ’Children Card to
strengthen children rights
’’. Ky projekt i zhvilluar si synim kryesor kishte hartimin e një Karte
per zbatimin e të drejtave të fëmijëve në qytetin e Prrenjasit dhe organizimi i një sesion trajnimi
një javor për ndërgjegjësim mbi te drejtat e fëmijëve. Projekti u mbyll me sukses duke hartuar
Karten e Te Drejtave te hartuar nga vete nevojat e fëmijëve në bashkëpunim me ekspertët social
dhe te drejtave te femijeve dhe kjo Karte iu paraqit Bashkisë së Prrenjasit dhe DAR Librazhd , si
aktorë të rëndësishëm dhe kontribues për mirëqënien e fëmijëve, në mënyrë që kërkesat dhe
nevojat e tyre të gjenin mbështetje dhe gatishmëri për plotësim.