Kohёzgjatja e projektit : Shtator 2018 – Gusht 2020

Nё kuadёr tё projektit Erasmus +, KA2 tё udhёhequr nga Sapienza, Universiteti i Romёs nё
Itali, ku pjesё e kёtij projekti janё edhe universitete nga 5 shtete tё tjera si Kroaci,
Portugali, Maqedoni, Lituani dhe Shqipёri. Shqipёria pёrfaqёsohet nga Kolegji Universitar
Wisdom dhe titulli i kёtij projekti ёshtё ‘’Cultural Studies in Business’’. Nё kёtё projekt do
tё arrihen 3 produkte kryesore:

1. Njё kёrkim shkencor/analizё mbi aspektin kulturor nё programet e studimit nё
fushёn e ekonomisё, nё ciklin Bachelor dhe Master

2. Do tё hartohet njё lёndё me 15 module tё pёrzgjedhura nga akademikёt e 6 vendeve
dhe me 45 ore me 4 kredite e cila do tё jetё lёndё pilot me zgjedhje pёr vitin
akademik 2019-2020

3. Krijimi i njё reviste on-line ku kёrkues, akademik dhe student tё prezantojnё idetё
e tyre.

Ky projekt ёshtё njё mundёsi mjaft e vlefshme pёr tё shkёmbyer dije dhe eksperiencё me
partnerёt ndёrkombёtar, duke krijuar baza pёr konsolidimin e njё njё arsimi cilёsor e me
standarte europiane.

Pedagogët e Kolegjit Universitar  Wisdom në kuadër të projektit “CSB Studimet Kulturore në
Biznes, Erasmus Plus KA2 në fushën e Arsimit të Lartë”, promovojnë rezultatet në universitetet
e tjera të Shqipërisë, si në Institutin Kanadez të Teknologjisë në Tiranë.

Pedagogët e Kolegjit Universitar “Wisdom” në trajnimin që zhvillohet në kuadër të projektit Erasmus+ në Universitetin “La Sapienza” Romë.

https://csbprojectitaly.wixsite.com/csbproject/pics-training-week-rome-march2019

https://www.culturalstudiesinbusiness.org/ 

#CSB Cultural Studies in Business