Në kuadër të projektit Erasmus + ‘Cultural Studies in Business’ u zhvillua në Tiranë,më datë 17 Janar 2020, Transnational Meeting nr.4, ku partnerët e këtij projekti si ; Italia, Kroacia, Maqedonia e Veriut, Portugalia, Lituani dhe JUMP diskutuan për vazhdimësinë e këtij projekti dhe realizimin e outputeve. Gjithashtu u organizua një workshop me studentë dhe lektore nga universitete të ndryshme private dhe publike, të cilët u njohen me nje nga rezultatet e këtij projekti, I cili është krijimi I një lënde pilot në departamentin e ekonomisë në KU Wisdom ‘Studime kulturore në biznes’, që do të implementohet në të gjithë vendet partnere.Në përfundim të workshop të gjithë studentët u pajisën me çertefikatë.Ky workshop ishte mjaft interesant pasi tek studentët zgjoi interes dhe ato shprehen dëshirën për të ndjekur këtë lëndë.

In the frame of Erasmus + project ‘Cultural Studies in Business’, on 17 January 2020 was held in Tirana Transnational Meeting n.4, where the partners of this project such as ; Italy, Croatia, North Macedonia, Portugal, Lithuania and Jump discussed about the project and the realization of the outputs. A workshop was also organized with students and lectures from various private and public universities, who were introduced to one of the results of this project, which is the creation of a pilot course in the economics department at University College Wisdom.It will be a subject course that will be implemented in all partner countries. At the end of the workshop all students received certificates.This workshop was very interesting as the students expressed a desire to attend this course.