01 Sezon vere Viti I drejtesi Integruar 2022 08 sezoni vere asistent juridik V I -2021 Bachelor Psikologji
02 Sezon vere Viti II drejtesi Integruar 2022 09 sezoni vere asistent juridik V II -2021 Finance Banke
03 Sezon vere Viti III bachelor-2022 10. sezoni i veres, agjent PP. V I- 2021 MBA
04 Sezon vere Msc Civile tregtare viti – I-2021 11. sezoni i veres, agjent PP. V II- 2021 Menaxhim Biznesi
06 Sezon vere Msc e drejte Penale , viti – I-2021 As.Administrativ MSC Psikologji
07 Sezon vere Msc e drejte Penale, viti- II-2021 Asistent Social