Objektivat

Ky program studimi synon të trajnojë një jurist i cili zotëron një formim solid kulturor dhe juridik, i mbështetur nga njohuritë e duhura ekonomike të biznesit, informatike dhe gjuhësore, si dhe në fushën e bashkëpunimit politik-ekonomik ndërkombëtar dhe risive teknologjike.
Mundësi punësimi

I diplomuari do të jetë në gjendje të operojë me sukses:

• Në administratën publike dhe në sektorin privat;
• Në ndërmarrjet private dhe publike me një projeksion të fortë ndërkombëtar;
• Në organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare,
përfshirë ato joqeveritare;
• Në sistemin e drejtësisë dhe profesionet e lira.

VITI SEM. SSD LENDA ECTS
1 I IUS 20 FILOZOFIA E SË DREJTËS 12
1 I IUS 20 TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT LIGJOR 6
1 I IUS 08 LIGJI KUSHTETUES 12
1 II IUS 01 INSTITUCIONET E SË DREJTËS PRIVATE 9
1 II IUS 18 INSTITUCIONET E SË DREJTËS ROMAKE 15
D1 II INF 01 AFTËSI KOMPJUTERIKE 6
TOT. 1 VITI 60
2 I IUS 02 SISTEMET KRYESORE JURIDIKE KRAHASUESE 6
2 I IUS 19 HISTORIA E SË DREJTËS MESJETARE DHE MODERNE 15
2 I IUS 04 E DREJTA E AVANCUAR TREGTARE 9
2 II IUS 20 SOCIOLOGJIA E SË DREJTËS 6
2 II IUS 10 E DREJTA ADMINISTRATIVE MATERIALE 9
2 II IUS 13 E DREJTA NDËRKOMBËTARE 9
2 II IUS 06 LIGJI I LUNDRIMIT 6
TOT. 2 VITI 60
3 I SECS-P/01 EKONOMIA POLITIKE 9
3 I IUS/14 LIGJI I BASHKIMIT EVROPIAN 9
3 I IUS/07 LIGJI I PUNËS 9
3 I IUS 20 TEORIA E PËRGJITHSHME E SË DREJTËS 3
3 II IUS/01 E DREJTA CIVILE 6
3 II IUS/15 E DREJTA PROCEDURALE CIVILE DHE SISTEMI GJYQËSOR CIVIL 15
3 II IUS/12 LIGJI TATIMOR 9
TOT. 3 VITI 60
4 I IUS 17 E DREJTA PENALE 15
4 I IUS 16 E DREJTA PROCEDURALE PENALE DHE SISTEMI I DREJTËSISË
PENALE
15
4 II SECS/S-01 STATISTIKAT 6
4 II IUS 16 LIGJI I BURGJEVE 6
4 II IUS 10 E DREJTA PROCEDURALE ADMINISTRATIVE 6
4 II IUS18 E DREJTA ROMAKE 6
4 II L-LIN/12 GJUHË ANGLEZE 6
TOT. 4 VITI 60
5 I IUS 01 E DREJTA FAMILJARE 6
5 I IUS 04 E DREJTA EVROPIANE E SHOQËRIVE 6
5 I IUS 08 DREJTËSIA KUSHTETUESE 6
5 I IUS 10 LIGJI I KONTABILITETIT PUBLIK 7
5 II IUS 04 E DREJTA NDËRKOMBËTARE E BIZNESIT 9
5 II IUS 07 LIGJI PËR SIGURIMET SHOQËRORE 6
5 II PROVIMI PËRFUNDIMTAR 20
TOT. 5 VITI 60
TOT. 300
MËSIMDHËNIE TË TJERA
IUS 10 DREJTËSIA ADMINISTRATIVE 6
IUS 01 E DREJTA EVROPIANE E KONTRATAVE (NË ANGLISHT) 6
IUS 01 E DREJTA EKONOMIKE PRIVATE 6
IUS 21 E DREJTA EKONOMIKE PUBLIKE 6
IUS 04 E DREJTA E TREGTISË NDËRKOMBËTARE (NË ANGLISHT) 6
IUS/12 LIGJI NDËRKOMBËTAR TATIMOR 6
IUS 04 LIGJI PËR TREGJET BANKARE DHE FINANCIARE 6
IUS 01 E DREJTA CIVILE II 6
L-LIN/12 ANGLISHT JURIDIKE 9
IUS 02 E DREJTA PRIVATE KRAHASUESE 9
IUS04 E DREJTA TREGTARE 6

Download Program here.