Instituti për Kërkim dhe Zhvillim në kudër të projektit YouCome zhvillojë trajnimin e parë të raundit të dytë të trajnimeve 4 ditore. Temat e trajtuara në ditën e parë ishin “17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm” dhe “ Marketingu Digjital” Të rinjtë jo vetëm morën njohuri mbi temat e trajtuara, por edhe përmirësuan aftësitë e tyre nëpërmjet aktiviteteve jo-formale ku në thelb ishte aktivizimi i tyre për të dhënë ide të reja dhe inovatore.

The Research and Development Institute Wisdom, within the framework of the YouCome project went on with the first training of the second round of 4-day training sessions. The topics covered on the first day were “17 Sustainable Development Goals” and “Digital Marketing”. The young people not only gained knowledge on the topics covered, but also improved their skills through non-formal activities where the focus was their active role in order to give new and innovative ideas.