Seanca e fundit e trajnimit 4 ditor e raundit të tretë me të rinjtë e Universitetit të Tiranës përfundoi me sukses. Temat që u trajtuan ishin “Prioritetet e Europës 2020” dhe “Njohuri TIK në Marketingun Digjital”. Të rinjtë u përfshinë në aktivitete të ndryshme jo-formale dhe parashtruan idetë e tyre në lidhje me Marketingun Digjital. Moduli mbi “Prioriteteve të Europës 2020” ishte me interes të veçantë pasi të rinjtë nuk kishin informacion dhe të gjithë ishin shume kurioz të dëgjonin mbi këto prioritete. Në përmbyllje të rinjtë u pajisën me çertifikatë pjesëmarrje. Faleminderit të gjithë të rinjve që morën pjesë dhe shihemi në aktivitete të ardhshme!

 

The last day of the 4-day training session of the third round with the youth of the University of Tirana ended successfully. The topics covered were “Europe 2020 Priorities” and “ICT Knowledge in Digital Marketing”. The youth were involved in various non-formal activities and presented their ideas related to Digital Marketing. The module on “Europe 2020 Priorities” was of particular interest as the young people had no information and everyone was very curious to hear about these priorities. At the end, the young people were provided with a participation certificate. Thank you to all the young people who participated! See you in the future events!