Sot u zhvillua seanca e tretë e sesionit të tretë të trajnimeve ku temat e trajtuara ishin: “Përdorimi i mediave sociale në marketingun Digjital” dhe “Marrëveshja e Gjelbër”. Të rinjtë u trajnuan mbi mënyra sesi mund të përfitojnë nga përdorimi i rrjeteve sociale si dhe disa modele të suksesshme të përdorimit të rrjeteve sociale të cilat u vijnë në ndihmë bizneseve, por edhe individëve. Ato u trajnuan si të përdorin rrjetet sociale për promivimin e vetes së tyre, por edhe të bizneseve ku punojnë, si dhe disa strategji sesi mund të marrin një audiencë më të madhe me më shumë klikime. Të rinjtë morën dije mbi “Marrëveshjen e Gjelbër”, çfarë është ajo, çfarë objektivash ka, çfarë ka bërë Shqipëria në këtë drejtim, dhe cilat janë sfidat, dhe si shumë prej nesh mund të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit dhe arritjen e objektivave për zhvillim të qëndrueshëm. Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom i falenderon të rinjtë për pjesëmarrjen dhe trajnerët për punën e palodhshme!

 

Today, the third session of the third training round took place. The topics of the modules covered were: “The use of social media in digital marketing” and “The Green Deal”. Young people were trained on how they can benefit from the use of social networks, as well as some to some successful models of using social networks that helped businesses grow, but also individuals in their endeavors. They were trained on how to use social networks to promote themselves, but also the businesses they work for, as well as some strategies on how to get a bigger audience with more clicks. The young people learned about the “Green Agreement”, what it is, what objectives it has, what Albania has done in this regard, what the challenges are, and how many of us can contribute to the protection of the environment and the achievement of sustainable development objectives. Research and Development Institute Wisdom thanks the youth for their participation and the trainers for their indispensable work!