DIPLOMË NDËRKOMBËTARE

Programet e diplomave me titull të dyfishtë
parashtrojnë marrjen e dy titujve studimi: një
të lëshuar nga Universiteti në Shqipëri dhe
një nga Universiteti partner Italian.
Diploma me titull të dyfishtë është mundësia