Kolegji Universitar “Wisdom”

është një universitet
jopublik, themeluar në vitin 2008 nga shoqëria
“Wisdom” sh.p.k.
Kolegji Universitar “Wisdom” është një institucion
i përkushtuar për të zhvilluar arsimin dhe
shkencën, duke shërbyer në lirinë dhe diversitetin
e ideve si dhe për të zhvilluar dhe konsoliduar shoqërinë.
Gjatë vitit akademik 2016-2017, “Wisdom”, Kolegji Universitar
iu nënshtrua procesit të akreditimit institucional nga
Agjencia Brita- nike e Sigurimit të Cilësisë në bashkëpunim
me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsi- min e Lartë.