INTERNSHIP NË ITALI DHE SHQIPËRI

Kolegji Universitar “Wisdom” cmon
rëndësinë e trajnimit të studentëve
duke dashur që gjatë ciklit shkollor
të praktikojnë gjithcka kanë mësuar.
Në bashkëpunim me kompani italiane
dhe shqiptare në dy shtetet përkatëse
studentët të kenë mundësi të
kryejnë praktikë pune për të përforcuar
atë cfarë kanë përvetësuar gjatë
viteve akademike.