Thirrje për ekspertë dhe moderator në kuadër të projektit:

Titull i Projektit: “Për përmirësimin e shërbimeve të shëndetit mendor në sistemin e kujdesit parësor në Shqipëri”,

 

Përshkrim i shkurtër i projektit :

Kolegji Universitar Wisdom është nënkontraktuar nga IANS, Instituti Për Aktivizëm dhe Ndryshim Social dhe është duke zbatuar disa aktivitete në kuadër të projektit  “Për përmirësimin e shërbimeve të shëndetit mendor në sistemin e kujdesit parësor në Shqipëri”  i cili  financohet nga Ambasada Zvicerane dhe zbatohet nga IANS në Shqipëri.

Ky projekt ka si objektiva

1 – Sigurimi i një infrastrukture dhe programi arsimor funksional dhe të aksesueshëm, duke garantuar parimet e mirëqenies dhe sigurisë personale për stafin e sistemit të kujdesit parësor në Shqipëri.

2- Ofrimi i trajnimeve dhe shërbimeve cilësore të shëndetit mendor për stafin e sistemit të kujdesit parësor, për të rritur efikasitetin në punë dhe për komunitete të shërbyera mirë.

3- Emancipimi institucional dhe shoqëror në lidhje me mbrojtjen e shëndetit mendor, parandalimin dhe koordinimin e politikave arrihet përmes një partneriteti të qëndrueshëm publik-privat”.

 

Në kuadër të projektit kërkojmë:

 1 Expert për hartimin e metodologjisë së vlerësimit 10 ditë pune dhe për hartimin e raportit 10 ditë pune;

 1 Ekspert për mbledhjen e të dhënave 6 ditë dhe analizimin e tyre 3 ditë pune;

1 Moderator i cili do të monitorojë 3 workshope dhe moderim të 10 trajnimeve me stafet e sistemit parësor shëndetsor;

1 Trajner  i 12 kurseve online training courses për përdorimin e platformës (12 ditë);

2 Ekspertë-moderatorë që kanë njohuri të trajnojë stafin parësor mbi shërbimet për 6 sesione trajnimi dhe 6 sesione trajnimi për operatorëve privatë në sektorin e kujdesit parësor.

 

Objektivi 1 – Sigurimi i një infrastrukture dhe programi arsimor funksional dhe të aksesueshëm, duke garantuar parimet e mirëqenies dhe sigurisë personale për stafin e sistemit të kujdesit parësor në Shqipëri

 1. 1 Ekspert për hartimin e metodologjisë së vlerësimit 10 ditë pune dhe për hartimin e raportit 10 ditë pune

 

Përshkrimi i detyrave:

1.Eksperti do të angazhohen me kontratë shërbimi në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të mëposhtme :

2.Përgatitja dhe hartimin e metodologjisë së vlerësimit te parimeve të mirëqenies dhe sigurisë personale për stafin e sistemit të kujdesit parësor në Shqipëri

3.Hartimin e raportit me gjetjet (të dhënat dhe rastet e mbledhura si pjesë e metodologjisë)

4.Të bashkepunojë me ekspertin e mbledhjes së të dhënave dhe analizimin e tyre

 

Kriteret:

Preferohen kandidatё tё cilёt:

 

 • Kanё eksperiencё nё hartimin e metodologjive
 • Kanё njohuri të mira në njohjen e mirëqenies dhe sigurisë personale për stafin e sistemit të kujdesit parësor në Shqipëri
 • Njohin mirё nevojat e grupit të synuar për trajnim

Aplikimi:

Kandidadёt duhet tё paraqesin brenda dates 16.06.2022 dokumentat qё vijojnё në adresën e emailit: rdi.wisdom@gmail.com

 1. Diplomat (Bachelor dhe Master)
 2.  Curriculum Vitae
 3.  Letёr interesi

Kandidatёt do t’i nёn shtrohen njё interviste me gojё

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

 

 1. 2. 1 ekspert për mbledhjen e të dhënave 6 ditë dhe analizimin e tyre 3 ditë,

2 Eksperti do të angazhohen me kontratë shërbimi në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të mëposhtme :

 1. Mbledhjen e të dhënave nga pyetësorët dhe sondazhet e shpërndara në lidhje me vlerësimin e parimeve të mirëqenies dhe sigurisë personale për stafin e sistemit të kujdesit parësor në Shqipëri
 2. Analizimin e të dhënave (të dhënat dhe rastet e mbledhura si pjesë e metodologjisë)
 3. Të bashkepunojë me ekspertin e hartimit të metodologjisë dhe të hartimit të raportit përfundimtar

Kriteret:

Preferohen kandidatё tё cilёt:

 • Kanё eksperiencё nё mbledhje të të dhënave, dhe statistikave
 • Kanё njohuri të mira në analizimin e tyre
 • Njohin mirё programet SPSS dhe Python
 • Aplikimi:

Kandidadёt duhet tё paraqesin brenda dates 16.06.2022 dokumentat qё vijojnё në adresën e e-mailit: rdi.wisdom@gmail.com :

 1. Diplomat (Bachelor dhe Master)
 2. Curriculum Vitae
 3. Letёr interesi

Kandidatёt do t’i nёn shtrohen njё interviste me gojё

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

 

 1. 1 Moderator – i cili do të moderojë sesionet e 3 workshopeve dhe 10 sesioneve trajimit me me stafet e sistemit parësor

Përshkrimi i detyrave:

Moderatori do të angazhohet me kontratë shërbimi në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të mëposhtme :

1.Asistoje dhe te ndihmoje ne sesionet e workshopeve

 1. Të japë një vlerësim përmbledhës pas cdo sesioni
 2. Te moderojë 10 trajnime me stafet e sistemit parësor

Kriteret:

Preferohen kandidatё tё cilёt:

 • Kanё eksperiencё nё moderim
 • Kanё aftёsi tё mira komunikuese
 • Njohin mirё nevojat e komunitetit

Aplikimi:

Kandidadёt duhet tё paraqesin brenda dates 16.06.2022 dokumentat qё vijojnё në adresën e emailit rdi.wisdom@gmail.com :

 1. Diplomat ( Bachelor dhe Master)
 2. Curriculum Vitae
 3. Letёr interesi

Kandidatёt do t’i nёn shtrohen njё interviste me gojё

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

 1. 1 Trajner i 12 kurseve online training courses për përdorimin e platformës (12 ditë)

Përshkrimi i detyrave:

Eksperti do të angazhohet me kontratë shërbimi në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të mëposhtme :

 1. Do të përgatisë përmbajtjen e modulit për kurs
 2. Do të organizojë trajnimet për 12 ditë për përdorimin e platformës

4.Do të trajnojë stafin për platformën e re

5.Do të përpilojë një raport për kursin dhe rezultatet e tij

Kriteret:

Preferohen kandidatё tё cilёt:

 

 • Kanё eksperiencё nё trajnim
 • Njeh mirë mënyrën e organizimit të trajnimeve
 • Njeh mirë platformën e cila do të përdoret nga personat të cilët do të trajnohen

 

Aplikimi:

Kandidadёt duhet tё paraqesin brenda dates 16.06.2022 dokumentat qё vijojnё në adresën e e-mailit rdi.wisdom@gmail.com

 1. Diplomat (Bachelor dhe Master)
 2. Curriculum Vitae
 3. Letёr interesi
 4. 1 rekomandim nga punёdhёnёsi i mёparshёm

Kandidatёt do t’i nёn shtrohen njё interviste me gojё

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

 1. 2 ekspertë-moderatorë që kanë njohuri për trajnim të stafit parësor mbi shërbimet për 6 sesione trajnimi

 

Përshkrimi i detyrave:

Eksperti do të angazhohet me kontratë shërbimi në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të mëposhtme :

 1. Do të përgatisë përmbajtjen e modulit të trajnimeve për stafin parësor për shërbimet shëndetёsore
 2. Do të organizojë trajnimet për 6 ditë me stafin parësor mbi shërbimet dhe 6 ditë trajnimi me operatorët privatë

3.Do të trajnojë stafit parësor mbi shërbimet për 6 sesisone

4.Do të trajnojë stafin e operatorëve privatë mbi shërbimet për 6 sesisone

5.Do të përpilojë një raport për kursin dhe rezultatet e tij

Kriteret:

Preferohen kandidatё tё cilёt:

 

 • Kanё eksperiencё nё trajnim
 • Njeh mirë mënyrën e organizimit të trajnimeve dhe kanë punuar me programme psikosociale të shëndetit mendor para dhe gjatë emergjencës
 • Njeh mirë shërbimet e nevojshme të stafit parësor

Aplikimi:

Kandidadёt duhet tё paraqesin brenda dates 16.06.2022 dokumentat qё vijojnё në adresën e e-mailit: rdi.wisdom@gmail

 1. Diplomat (Bachelor dhe Master)
 2. Curriculum Vitae
 3. Letёr interesi

Kandidatёt do t’i nёn shtrohen njё interviste me gojё

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

 1. 2 ekspertë-moderatorë që kanë njohuri për trajnim të operatorëve privatë mbi shërbimet të kujdesit parësor në Shqipëri për 6 sesione trajnimi

 

Përshkrimi i detyrave:

Eksperti do të angazhohet me kontratë shërbimi në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të mëposhtme :

 1. Do të përgatisë përmbajtjen e modulit të trajnimeve për stafin parësor për shërbimet shëndetёsore
 2. Do të organizojë trajnimet për 6 ditë me stafin parësor mbi shërbimet dhe 6 ditë trajnimi me operatorët privatë

3.Do të trajnojë stafit parësor mbi shërbimet për 6 sesisone

4.Do të trajnojë stafin e operatorëve privatë mbi shërbimet për 6 sesisone

5.Do të përpilojë një raport për kursin dhe rezultatet e tij

Kriteret:

Preferohen kandidatё tё cilёt:

 

 • Kanё eksperiencё nё trajnim
 • Njeh mirë mënyrën e organizimit të trajnimeve dhe kanë punuar me programme psikosociale të shëndetit mendor para dhe gjatë emergjencës
 • Njeh mirë shërbimet e nevojshme të sistemit të kujdesit parësor në Shqipëri

Aplikimi:

Kandidadёt duhet tё paraqesin brenda dates 16.06.2022 dokumentat qё vijojnё në adresën e e-mailit: rdi.wisdom@gmail

 1. Diplomat (Bachelor dhe Master)
 2. Curriculum Vitae
 3. Letёr interesi

Kandidatёt do t’i nёn shtrohen njё interviste me gojё

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

 

Projekti “Për përmirësimin e shërbimeve të shëndetit mendor në sistemin e kujdesit parësor në Shqipëri” finacohet nga Ambasada Zvicerane dhe zbatohet nga IANS