FTESË PËR OFERTË

 

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: Kolegji Universitar Wisdom

Adresa:Autostrada Tirane Durres, km 7, Tiranë

Tel/Fax : 069 7529931

E-mail : rdi.wisdom@gmail.com

 

 

 

Titull i Projektit: “Për përmirësimin e shërbimeve të shëndetit mendor në sistemin e kujdesit parësor në Shqipëri”,

 

Përshkrim i shkurtër i projektit :

Kolegji Universitar Wisdom është nënkontraktuar nga IANS, Instituti Për Aktivizëm dhe Ndryshim Social dhe është duke zbatuar disa aktivitete në kuadër të projektit  “Për përmirësimin e shërbimeve të shëndetit mendor në sistemin e kujdesit parësor në Shqipëri”  i cili  financohet nga Ambasada Zvicerane dhe zbatohet nga IANS në Shqipëri.

Ky projekt ka si objektiva

1 – Sigurimi i një infrastrukture dhe programi arsimor funksional dhe të aksesueshëm, duke garantuar parimet e mirëqenies dhe sigurisë personale për stafin e sistemit të kujdesit parësor në Shqipëri.

2- Ofrimi i trajnimeve dhe shërbimeve cilësore të shëndetit mendor për stafin e sistemit të kujdesit parësor, për të rritur efikasitetin në punë dhe për komunitete të shërbyera mirë.

3- Emancipimi institucional dhe shoqëror në lidhje me mbrojtjen e shëndetit mendor, parandalimin dhe koordinimin e politikave arrihet përmes një partneriteti të qëndrueshëm publik-privat”.

 

AK-ja do tё zhvillojё procedurёn me prokurim me vlerё tё vogёl :

Në kuadër të projektit kërkojmë:

 Materiale kancelarie për 25 aktivitetet

Materiale kancelarie për zyrë  Office Stationaries and supplies

Kushtet pёr pjesёmarrje :

Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre siç parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 20 Qershor 2022, në adresën e e-mailit: rdi.wisdom@gmail.com  ose në adresën postare Kolegji Universitar Wisdom; Autostrada Tirane Durres, km 7, Tiranë.

Specifikimet teknike:

Kolegji Universitar Wisdom do të zhvillojë procedurën e prokurimit për produktet  dhe sherbimet sipas pershkrimeve ne tabelen e meposhtme :

Nr Emertimi  Specifikimet teknike Njesia Sasia
1 Letër formati A4 Leter double A4 premium, e bardhe pako 5
2 Flip charts Leter e bardhe  90gr, Copë 30
3 Dosje  me mekanizem Mekanizem me hapje Copë 30
4 Dosje me llastik Dosje te thjeshta kartoni me llastik Copë 30
5 Post notes sticker Notes shenimesh me ngjites pako 30
6 Qese plastike A4 qese dokumentash pako 5
7 Ngjites Ngjites rulon  Copë 5
8 Boje printer Boje printer Toshiba e165 Copë 2
9 Stapler  Stapler Copë 1
10 Kapse per stapler 10mm pako 5

 

Specifikimet teknike te detajuara

 1. Letër formati A4 à Format A4, e bardhë, 90gr, double premium, mat
 2. Flip charts à Letër e bardhë 90 gr, mat, dimensionet 85cmx59cm
 3. Dosje à me mekanizem hapes dhe mbylles

 

 1. Dosje à te thjeshta kartoni me llastik

 

 1. Post notes sticker à post notes sticker me ngjyra te ndryshme.

 

6.Qese plastike à qese plastike format A4 cilësore

 

7.Ngjitës à ngjitës rulo transpartent

 

8.Stapler à stapler cilesor me kapse 10mm

 

9.Kapse per stapler à kapse per stapler 10mm

 

 1. Bojë printer à Bojë printer CMYK, Toshiba e165

 

Operatori fitues duhet të marrë përsipër transportin e materialeve ne zyrat e KUW dhe materialet duhet te jene cilesore te dakortesuar me pare me KU Wisdom.

 

 

Kushte të përgjithshme:

 • Të jetë subjekt i regjistruar dhe të ketë objekt shërbimet e kërkuara;
 • Dorëzimi i ofertës do të bëhet vetëm nëpërmjet email në adresën e organizatës wisdom@gmail.com ose në adresën postare KU Wisdom;Autostrada Tirane Durres, m 7 , Tiranë.

Nuk pranohen ofertat dorazi.

 • Pagesa e subjektit kryhet pas marrjes së shërbimit;
 • Operatori preferohet te ushtrojë aktivitetin e tij në qytetin e Tiranës dhe si të ketë si objekt prokurimi në Qkr materialet e sipërkërkuara.
 • Operatori ekonomik duhet të përmbushë specifikimet teknike të vendosura nga AK.

 

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit te kontaktit si dhe ibanin e bankes. Gjithashtu ofertuesit, krahas Ofertes  financiare të plotësuar, e cila duhet të jetë në ALL dhe TVSH të përfshihet në kosto/çmim, duhet të paraqesin edhe këto dokumenta:

 • NIPT për ushtrimin e aktivitetit / Ekstraktin e QKR;
 • Ofertën financiare për çdo produkt sipas tabelёs sё mёsipёrme, tё shoqёruar me mostra pёr materialet e kёrkuara mё lart.
 • Afati i lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit/punës do të jetë nga momenti I konfirmimit te fituesi sipas nevojave te AK.

 

Projekti “Për përmirësimin e shërbimeve të shëndetit mendor në sistemin e kujdesit parësor në Shqipëri” finacohet nga Ambasada Zvicerane dhe zbatohet nga IANS