Përfundon dita e dytë e sesionit të dytë të trajnimeve e organizuar nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom me studentët të Universitetit të Tiranës. Temat që u trajtuan ishin “ Të rinjtë punonjës aktiv” dhe Instrumentat e marketingut digjital 8P”. Të rinjtë patën shumë interes si në temën e parë ku ato u informuan mbi të drejtat e tyre, si dhe për mundësi punësimi dhe intershipi në institucione të ndryshme nëpërmjet linkeve të paraqitura. Gjithashtu, shumë interes kishte dhe për strategjitë dhe instrumentat e marketingut, ku ato dhanë ide të tyre për promovim dhe një marketing sa më efektiv. Aktiviteteve jo-formale e bënë trajnimin edhe më interesant dhe miqësor.

The second day of the second training session organized by the Wisdom Research and Development Institute with the students of the University of Tirana ended successfully. The topics that were addressed were “Young active workers” and “Digital Marketing Instruments, 8P” . Young people had a lot of interest in the first topic where they were informed about their rights, as well as about employment opportunities and internships in various institutions through the links presented. Also, there was a lot of interest in marketing strategies and instruments, where they gave their ideas for promotion and marketing as effectively as possible. Non-formal activities made the training even more interesting and friendly