Temat e trajtuara në seancën e tretë të sesionit të dytë të trajnimeve ishin “Përdorimi i mediave sociale në marketingun Digjital” dhe “Marrëveshja e Gjelbër”. Të rinjtë u informuan mbi mënyra dhe forma të suksesshme të përdorimit të rrjeteve sociale të cilat u vijnë në ndihmë bizneseve, por edhe individëve. Ato u trajnuan si të përdorin rrjetet sociale për promivimin e vetes së tyre, por edhe të bizneseve ku punojnë, si dhe disa strategji sesi mund të marrin një audiencë më të madhe. Gjithashtu, ato morën dije mbi “Marrëveshjen e Gjelbër”, çfarë është kjo marreveshje, çfarë synon, çfarë ka bërë Shqipëria në këtë drejtim, dhe cilat janë sfidat e ardhshme ku shumë prej nesh mund të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit dhe arritjen e objektivave për zhvillim të qëndrueshëm. Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom i falenderon të rinjtë për pjesëmarrjen.

The topics addressed in the third day of the second training session were “The use of social media in digital marketing” and “The Green Deal”. Young people were informed about successful ways and forms of using social networks which help businesses, but also individuals. They were trained on how to use social networks to promote themselves, but also the businesses where they work, as well as some strategies on how to get a larger audience. Also, they learned about the “Green Deal” on some specific issues like: what is this deal, what it aims, what Albania has done in this regard, and what are the future challenges where many of us can contribute to the protection of the environment and help in achieving the objectives for sustainable development. The Wisdom Research and Development Institute thanks the young people for their participation.