Dje përfundoi edhe seanca e fundit e trajnimit 4 ditor me të rinjtë e Universitetit të Tiranës. Temat që u trajtuan ishin “Prioritetet e Europës 2020” dhe “Njohuri TIK në Marketingun Digjital”. Të rinjtë u përfshinë në aktivitete të ndryshme jo-formale dhe parashtruan idetë e tyre në lidhje me Marketingun Digjital. Ndërsa përsa i përket “Prioriteteve të Europës 2020” të rinjtë nuk kishin informacion dhe të gjithë ishin shume kurioz të dëgjonin mbi këto prioritete. Në përmbyllje të rinjtë u pajisën me çertifikatë pjesëmarrje. Faleminderit të gjithë të rinjve që morën pjese!

The last 4-day training session with the young people of the University of Tirana ended yesterday. The topics covered were “Europe 2020 Priorities” and “ICT Knowledge in Digital Marketing”. The youth were involved in various non-formal activities and presented their ideas related to Digital Marketing. As for the “Priorities of Europe 2020”, young people had no information and everyone was very curious to hear about these priorities. At the end, the young people were provided with a participation certificate. Thanks to all the young people who participated!