Përfundoi me sukses dita e parë e trajnimit 4 ditor të raundit të tretë të trajnimeve në kuadër të projektit “YouCome “ i bashkëfinancuar nga programi i Erasmus + i Bashkimit European dhe i zbatuar nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom. Të rinjtë u trajnuan mbi 2 modulet e para “17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm”, inisiativat e shtetit Shqiptar, arritjet e këtyre objektivave dhe sesi çdo kush nga ne mund të kontribuojë në arritjen e tyre si qëllim kryesor i qeverisë shqiptare. Tema e dytë që u trajtua ishte “Marketingu Digjital “, i cili ishte me shumë interes për të rinjtë e shkencave sociale. U zhvilluan edhe lojra, pyetsorë duke përdorur Kahoot.
Trajnimi i ditës së parë i përmbushi pritshmëritë e trajnerve dhe të rinjëve.

 

The first day of the 4-day training of the third round of trainings within the “YouCome” project, co-financed by the Erasmus+ program of the European Union and implemented by the Research and Development Institute Wisdom was successfully completed. The young people were trained on the first 2 modules “17 Sustainable Development Goals”, the initiatives of the Albanian state, the achievements of these goals and how each of us can contribute to their achievement as the main goal of the Albanian government. The second topic that was addressed was “Digital Marketing”, which was of great interest to young people of social sciences. Games, quizzes using Kahoot were also developed. The first day’s training met the expectations of the trainers and the youngsters.