MENAXHIM NË USHQIMI DHE PIJE

Përshkrimi i përgjithshëm i programit, misioni, qëllimi dhe objektivat e tij. Ky program është i orientuar drejt thellimit të njohurive profesionale dhe akademike në fushën e menaxhimit të ushqimit dhe